Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Misyon

Yenilikçi, gelişime ve değişime açık, bilimin rehberliğinde ilerleyen, öğrenen merkezli ve disiplinlerarası yaklaşımları benimsemiş, araştırma temelli ve kalite odaklı gelişimi amaç edinmiş, ulusal ve evrensel değerleri bütünleştirmiş, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri yetiştirdiği öğretmen adaylarına kazandırmış, ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme alanında öncü ve saygın bir fakülte olmak.

 

Vizyon

Yaşam boyu öğrenmeyi rehber edinmiş, Ar-Ge odaklı, girişimciliği ve sürdürülebilirliği esas alan bir yaklaşımla evrensel standartlarda bilgi üretimi ve uygulamaları ile eğitimle ilgili toplumsal sorunların çözümüne, eğitim politikalarına ve toplumsal gelişime katkı sağlayan, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkeleri ve Uşak Üniversitesi kurumsal değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerine uygun nitelikli öğretmenler ve bilim insanları yetiştirmektir.

 

Değerlerimiz

Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki değerleri ilke edinir:

 

- Bilimin evrenselliği

- İnsana ve doğaya saygıyı

- Yenilikçiliği

- Demokratik değerlere bağlılığı

- Liyakatı 

- Veriye ve bilgiye dayalı karar almayı

- Hoşgörüyü

- Etik değerlere bağlılığı

- Katılımcılığı

- Şeffaflığı

- Hesap verebilirliği

- Akademik düşünceyi ve özgürlüğü

- Toplumsal sorumluluğu

- Girişimciliği