Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Türkçe Öğretmenliği Bölümü  1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Gelişen bilgi toplumunun özelliklerini taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştirmek ana amacımızdır. Bölümümüz bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim, öğretime ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren program olmayı temel görevlerinden biri saymaktadır.

 

Akademik Yapılanma

Bölümümüzde 1 profesör 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Aynı zamanda eğitim bilimleri bölümü öğretim elemanlarının akademik desteğini almaktadır.

 

Kazanılan Derece 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında Lisans Derecesi

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartları  

1.     Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,

2.     Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı 'nda yeterli puanı almak

 

Öğrenci Kontenjanı: 60

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Programda mevcut olan (toplam 230 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Program Profili  

Türkçe Öğretmenliği Anabilim dalının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev alabilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % lik olarak öğretim elemanı tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

 

Mezuniyet Şartları  

Programda mevcut olan (toplam 230 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri  

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesindeki ortaokulların 5-8. sınıflarında Türkçe öğretmeni olarak çalışabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağladıkları takdirde “uzman öğretmen”, “başöğretmen” gibi unvanları alarak öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve başvurdukları programların koşullarını sağladıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. Aynı zamanda Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nün Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Mezunlar yeterli şartları sağladığı takdirde Uşak Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

 

 

 
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18-(2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü  2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı normal öğretim, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı ise ikinci öğretim programlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır. 
 
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sosyal Bilimler Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
 
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Uşak Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Sosyal Bilimler Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.
 
Program Profili
Sosyal Bilimler Eğitimi ABD'nin öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalında Lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Devlet ve özel eğitim kurumlarında istihdam edilir.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Uşak Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.
 
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Sosyal Bilimler Eğitimi” alanında lisans diploması verilir.
 
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem SEZER
Tel: +90 276 221 21 21
E-mail: adem.sezer@usak.edu.tr 
 
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilimler Eğitimi programı, 13 öğretim elemanı ile Uşak’ta yer alan Eğitim Fakültesi’nde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü içerisinde yer almaktadır. Bölümde öğrencilerimizin yararlanabileceği yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Öte yandan Farabi ve Erasmus değişim programlarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimi olanakları mevcuttur.
 
Program Çıktıları
 1. Sosyal Bilimler Eğitimi alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
 2. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme.
 3. Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olabilme, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini bilme ve uygulayabilme.
 4. Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olabilme, bilgiyi üretme ve bilgiye ulaşma yollarını, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilme ve sınıf içi uygulamalarında kullanabilme.
 5. Sosyal Bilimler-Toplum-Çevre ilişkisini bilme, toplum ve çevre sorunlarına çözüm arar, mesleki ve günlük yaşamında kullanabilme.
 6. Ortaokul öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilme, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme.
 7. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
 8. Disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, dersini farklı disiplinlerle ve alanlarla ilişkilendirebilecek düzeyde Türkçe, biyoloji, tıp, matematik, medya, güzel sanatlar vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme.
 9. Kendi öz değerlendirmesini yapabilme.
 10. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
 11. Öğrenmeyi öğrenebilme.
 12. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 13. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
 14. Bilgi ve iletişim teknolojilerini Sosyal Bilimler Eğitiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilme.
 15. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olabilme.
 16. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilme.